Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 English version


НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

Принтирай


ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Внимавайте! Агенти на Сорос и Платена мрежа, заедно с украински наемници извършват нападения, а после завеждат дело срещу нападнатите!
Пламен Пасков: Когато държавата отсъства, хората стават държавата
Каква беше ролята на Израел в атаките на 11 септември 2001г.
СВОДКА ОТ ФРОНТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО!
КНИГА: "ИЗМЯНАТА: Операция "Разрушение""
Официално обръщение на Воински съюз "Васил Левски" до Президента на Република България!
ВОИНСКИ СЪЮЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОРГАНИЗИРА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПАТРУЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ


БАНКОВИ СМЕТКИ НА ВОИНСКИ СЪЮЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Научно изследователски институти и Конструкторски бюра

 СЕГАШНО ПОЛОЖЕНИЕ

НА НАНУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Институтът за научноизследователска и иновационна дейност (ИНИИД) е основно звено на НВУ “Васил Левски” за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност. Той осъществява официалните контакти, свързани с научната, научноизследователската и иновационната дейност на Университета с МО, ЩО на БА, държавни и частни институции и администрира всички процедури, свързани с научното развитие на членовете на академичния състав, участието в проекти за научни изследвания, издателската дейност и участието в научни форуми, провеждани в страната и такива, организирани от НВУ „Васил Левски”.

Научноизследователската  и иновационна дейност се организират съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав, Закона за счетоводството, Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав, действащата в страната и в БА нормативна база по научната и научноизследователска дейност, действащите правилници на Национален военен университет “Васил Левски”.

Институтът изпълнява Дългосрочен план за ресурсно осигуряване, План по военно-научната, научноизследователската и опитно-конструкторската работа на НВУ „Васил Левски”, годишни и месечни планове за работата.

Методическото ръководство на Института за НИИД се осъществява от Заместник-началника на НВУ „Васил Левски” по учебната и научната част. Непосредственото ръководство се осъществява от Директора на ИНИИД. Компетенциите на Института са регламентирани в Правилник за дейността на Институт за научноизследователска и иновационна дейност.

В структурата на Института са включени следните научноизследователски секции:
- Научноизследователска секция – гарнизон В. Търново;
- Секция „Военна психология” – гарнизон В. Търново;

На основание чл. 4 от Правилник за дейността на Институт за научноизследователска и иновационна дейност на НВУ „Васил Левски” Институтът изпълнява следните задачи:

 1. Извършва научноизследователска и внедрителска дейност в областта на националната сигурност, отбраната и военното дело;
 2. Участва в разработването на концепции, доктрини и други регламентиращи документи за нуждите на МО, БА, ЩО, Щабове по подготвка на видовете въоръжени сили и НВУ „Васил Левски”;
 3. Осъществява трансфер на научни знания и научноприложни продукти;
 4. Извършва проучвания и разработване на научни проблеми, свързани със създаването, усъвършенстването, експлоатацията, ремонта и съхранението на въоръжението и техниката и други научни проблеми, възникнали при изпълнението на мисията и задачите на НВУ „Васил Левски”;
 5. Извършва психодиагностика, психологичен подбор и оценка на психологичните и социално-психологичните аспекти на личния състав и военнонормативната среда (психологични изследвания, консултиране, обучителни тренинги, фокус-групи, пилотни анкетни проучвания, срещи с потенциални носители на рисково поведение, оценка на психичната устойчивост);
 6. Участва и организира национални и международни конференции, симпозиуми, сесии и други научни форуми;
 7. Извършва обучение, експертна и консултантска дейност;
 8. Разработва и участва в проекти по различни направления в предмета на дейност на Университета;
 9. Привлича специалисти за обучение на кадрите от други институции от страната и чужбина и консултанти, съгласно действащите нормативни документи;
 10. Извършва услуги, свързани с дейността на Института;
 11. Проучва и разработва научни проблеми за нуждите на външни организации.

При осъществяване на своята дейност Институтът се подпомага от обслужващите звена и използва изградената материална база на университета.


БЪДЕЩЕ
НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ
КОНСТРУКТОРСКИ БЮРА

Възстановяване в пълен обем на съществуващите някога такива, след извършване на комплексен анализ за нуждите на страната. Ускорено иновационно изграждане на нови високо технологично оборудвани НИИ и КБ. Привличане на част от все още работоспособните бивши техни кадри, както и на възпитаници на българските университети с доказани качества и универсални или нестандартни научни познания, на независими и уникални чужди учени и изобретатели. Ще бъдат ускорено построени и оборудвани  няколко изцяло НОВИ Научно производствени комплекси, сгради и лаборатории за нуждите на същите в четири от екологично чистите райони на страната. Същите ще бъдат съоръжени с най-доброто научно технологично оборудване в света, създавано до момента, както и с някои уникални български изделия. Ще бъде създадена СПЕЦИАЛНА Иновационно патентна банка за база данниНационален център за създаване на действащи работни образци и промишлени моделиНационална електронна библиотека за иновационна, изобретателска, научна и патентна литература.

Научно изследователските и изобретателски институти и Конструкторски бюра ще изиграят ролята на мощен иновационно технологичен катализатор и локомотив, който ще изведе българската икономиканаука, медицина и промишленост до едно от водещите места в света и ще ни гарантира така нужните за възраждането на България постоянни  приходи не само от износ на суровини, а най вече на готови изделия, нови технологии и действащи промишлени образци.Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

Банкови сметки на нашите съратници, приятели и братя по вяра, кръв, оръжие и дух:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
BulgariaСъвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

   След разглеждане на заявлението ви, с вас ще се свърже човек от екипа ни, за да обсъдите с какво искате да бъдете полезни и да получите своите задачи на първо време.

Електронна поща /правилно изписана/:

Псевдоним, Nickname:

Град, в която можете да помагате:

Възраст:

Гражданство:

С какво можете да помогнете?

Умения:

Професионален опит (професии или описание на дейностите, без имена на работодател и без конкретни дани от кога до кога сте работили длъжността, само колко години или месеци е упражнявана):

Хобита:

Вашите убеждения или девиз:

Телефон за бърза връзка:

Анти-спам - въведете текстът от картинката:

Всички полета във формата са задължителни и трябва да се попълнят.

Изпратената информация се отнася за мен и само за мен. Декларирам, че няма да изпращам кандидатура за друг човек, без неговото изрично съгласие.


С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977; 0899 865 666
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаКлючви думи за търсачките: Институт за научноизследователска и иновационна дейност, Научно производствени комплекси, Иновационно патентна банка за база данни