Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Опасен прецедент начело на страната
Исландската революция - и защо я няма в новините
България загуби заводи, училища, безплатното здравеопазване и хляба на масата, а получихме нереални обещания и безочливи лъжи!
СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ НАРОДИ СЕ ВОДИ ВОЙНА НА ИЗТРЕБЛЕНИЕ. ТУРСКИЯТ САМОЛЕТ АТАКУВА РУСКИЯТ С РАКЕТА НАД СИРИЯ В ГРЪБ - ПО УКАЗАНИЯ НА САЩ!
През юли 2017 ще се проведат ускорено обучение на кандидат-инструктори и специален курс по антитероризъм!
Протест в подкрепа на Петър Низамов - сряда, 20.07.2016 в 15:00, в Бургас

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

КАТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЗИМ ЮЖНАТА ГРАНИЦА И ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЕЦАТА МУ, ОТ 19.01. ПРИВЕЧЕР ДО ДНЕС (22.01.), ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СА ПРИНУДИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДА АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ НАШИ СИМПАТИЗАНТИ ОТ БАТАК, ПАНАГЮРИЩЕ, КОПРИВЩИЦА, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, КРИЧИМ, БРАЦИГОВО, СЕЛО МЕЧКА И ВСИЧКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАНИНСКИ ГРАДЧЕТА!

ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ВЛАСТИТЕ В ТАЗИ СТРАНА НЕ СЛУЖАТ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЪРЖАВА, А НА ЕРДОГАН, ЧУЖДИТЕ СЛУЖБИ И СОРОС!КАКВО НИ ВЗЕХА: ЗАКОН ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА (отменен на 16.06.2009 г.)


 

 ЗАКОН за допитване до народа

(отменен 16.06.2009 г.)

 

 Обн., ДВ, бр. 100 от 22.11.1996 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., доп., бр. 13 от 9.02.2007 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., отм., бр. 44 от 12.06.2009 г.

 Сборник закони - АПИС, кн. 12/96 г., стр. 8

 Библиотека закони - АПИС, т. 1, р. 1, № 80

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл. 1. Този закон урежда реда за прякото участие на гражданите в решаването на общодържавни и местни въпроси.

   Чл. 2. (1) Прякото участие на гражданите в управлението на държавата и общините се осъществява чрез национален референдум, местен референдум, общо събрание на населението и подписка.

 (2) Право на участие в посочените в ал. 1 форми на пряката демокрация имат всички български граждани с избирателни права.

  Чл. 3. Въпросите, които се решават чрез допитване до народа, не подлежат на последващо одобрение или утвърждаване, освен ако в закон е предвидено друго.

 Глава втора

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

  Чл. 4. Чрез национален референдум гражданите на Република България непосредствено решават основни въпроси, които са от компетентността на Народното събрание.

   Чл. 5. Чрез национален референдум не могат да се решават:

 1. въпроси за допълнение и изменение на Конституцията;

2. въпроси от компетенциите на Великото народно събрание;

 3. въпроси на държавния бюджет и данъчното облагане;

 4. въпроси от компетенциите на съдебните органи;

 5. въпроси от компетенциите на Конституционния съд;

 6. други въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред.

  Чл. 6. Предложение до Народното събрание за произвеждане на национален референдум могат да правят:

 1. не по-малко от една четвърт от общия брой на народните представители;

 2. Министерският съвет;

 3. президентът на републиката.

  Чл. 7. (1) Решение за произвеждане на национален референдум се приема от Народното събрание съгласно чл. 84, т. 5 от Конституцията.

(2) С решението се определя въпросът, на който гласоподавателите трябва да отговорят с "да" или с "не".

 (3) С решението се определят редът и начинът за провеждане на разяснителната кампания, като се спазва принципът на равнопоставеност.

   Чл. 8. (1) Президентът на републиката в едномесечен срок от приемане на решението по чл. 7 определя датата на гласуването, която не може да бъде по-рано от два и по-късно от три месеца след обнародването на решението в "Държавен вестник".

 (2) В едномесечния срок по ал. 1 президентът утвърждава образците на книжата за референдума.

   Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по ал. 1 на определен министър.

 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Разноските по произвеждането на национален референдум се покриват от държавния бюджет.

 Чл. 10. Националният референдум се произвежда по избирателните списъци от последните по време избори, съответно актуализирани.

   Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на национален референдум.

 (2) Общинските избирателни комисии за произвеждане на местни избори изпълняват функциите по организирането на национален референдум на територията на общините. За целта те:

 1. назначават секционни избирателни комисии, подпомагат и контролират тяхната дейност;

 2. обобщават данните от протоколите на секционните избирателни комисии, отчитат резултатите за общината и изпращат данните на Централната комисия за произвеждане на национален референдум.

 (3) В Столичната община и в градовете с районно деление задачите, посочени в ал. 2, се осъществяват от районните избирателни комисии. Общинските избирателни комисии в тези общини подпомагат и контролират работата на районните избирателни комисии, обобщават резултатите от гласуването за общината и изпращат данните и протоколите в Централната комисия за произвеждане на национален референдум.

   Чл. 12. (1) Бюлетините за произвеждане на референдума са бели. Размерът им се утвърждава от президента на републиката.

 (2) Всяка бюлетина съдържа:

 1. надпис "Национален референдум";

 2. въпроса, на който гласоподавателите трябва да отговорят;

 3. на бюлетините с положителен отговор думата "да", а на бюлетините с отрицателен отговор думата "не".

 (3) Думите "да" и "не" се изписват с еднакъв едър шрифт.

 Чл. 13. Гласоподавателят гласува, като поставя в избирателния плик една от двете възможни бюлетини, затваря плика, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия.

 Чл. 14. (1) Бюлетините са недействителни, когато:

 1. са намерени в избирателната кутия без плик;

 2. не са по образец;

 3. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини с различни отговори.

 (2) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

 (3) Зацапвания, зачертавания, механични и други повреди не правят бюлетината недействителна.

 (4) Когато в избирателния плик са намерени повече от една бюлетина с еднакъв отговор, оставя се само една. Останалите се унищожават, което председателят на секционната избирателна комисия отбелязва върху плика.

  Чл. 15. (1) След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите и съставя протокол, в който се посочват:

 1. наименованието на общината (района);

 2. номерът на избирателната секция;

 3. часът на започване и часът на завършване на гласуването;

 4. броят на гласоподавателите по избирателния списък;

 5. броят на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък;

 6. броят на гласувалите според намерените в избирателната кутия избирателни пликове;

 7. броят на действителните бюлетини с "да";

 8. броят на действителните бюлетини с "не";

 9. броят на недействителните бюлетини и празните пликове;

 10. подадените заявления, възражения и жалби и взетите по тях решения.

 (2) Протоколът се съставя в два екземпляра, от които единият се изпраща на общинската (районната) избирателна комисия, а вторият заедно с всички изборни материали - на кмета на общината.

  Чл. 16. (1) Общинската (районната) избирателна комисия на основата на протоколите от секционните избирателни комисии обобщава данните за общината (района) и ги отразява в протокол, в който се посочват наименованието на общината (района) и броят на:

 1. секционните избирателни комисии;

 2. секционните избирателни комисии, представили протоколи;

 3. гласоподавателите в общината (района) според избирателните списъци;

 4. намерените пликове в избирателните кутии;

 5. гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци;

 6. действителните бюлетини - общ брой;

 7. действителните бюлетини с "да";

 8. действителните бюлетини с "не";

 9. недействителните бюлетини и празните пликове;

 10. подадените заявления, възражения, молби и взетите по тях решения.

 (2) Протоколът се съставя в два екземпляра, от които единият се изпраща на Централната комисия за произвеждане на национален референдум, а вторият - на кмета на общината.

 (3) В Столичната община и градовете с районно деление районните избирателни комисии изпращат първия екземпляр от протокола на общинската избирателна комисия заедно с протоколите на секционните избирателни комисии. Общинската избирателна комисия обобщава данните за общината и съставя протокол, първия екземпляр от който заедно с протоколите на секционните и районните избирателни комисии изпраща на Централната комисия за произвеждане на национален референдум, а втория екземпляр - на кмета на общината.

   Чл. 17. (1) Централната комисия за произвеждане на национален референдум обобщава данните за цялата страна и обявява резултатите от гласуването.

 (2) Референдумът е редовно произведен, ако в гласуването са участвали повече от половината от гласоподавателите.

 (3) Предложението, предмет на референдума, се смята за прието, ако за него са подадени повече от половината от действителните гласове с "да".

  Чл. 18. (1) Законността на резултатите от националния референдум може да се оспори от имащите право на инициатива по чл. 6 в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, който в 7-дневен срок се произнася с окончателно решение.

 (2) Решението, прието чрез национален референдум, се обнародва в "Държавен вестник" от председателя на Народното събрание. То влиза в сила три дни след обнародването му.

 (3) Народното събрание приема необходимите актове за изпълнение на решението от националния референдум.

 (4) Ако предложението, което е било предмет на референдума, не е прието, национален референдум по същия въпрос може да се произведе най-рано след три години.

  Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) По всички въпроси за дейността на общинските избирателни комисии, които не са изрично уредени в този закон, се прилагат разпоредбите на Закона за местните избори, а по всички останали въпроси по произвеждането на национален референдум, неуредени в тази глава - разпоредбите на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

 Глава трета

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

   Чл. 20. (1) Местен референдум се произвежда само по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за които това изрично е предвидено в закон.

 (2) Местен референдум се произвежда в отделна община, район, кметство или населено място.

   Чл. 21. Чрез местен референдум не могат да се решават:

 1. въпроси на общинския бюджет и данъчното облагане по Закона за местните данъци и такси;

2. местни въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред.

   Чл. 22. (1) Право на инициатива за произвеждане на местен референдум в общината имат:

 1. не по-малко от една четвърт от гласоподавателите;

 2. не по-малко от една четвърт от общинските съветници;

 3. кметът на общината;

 4. областният управител.

 (2) Право на инициатива за произвеждане на местен референдум в района имат:

 1. не по-малко от една четвърт от гласоподавателите;

 2. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.).

3. кметът на района;

 4. кметът на общината.

 (3) Право на инициатива за произвеждане на местен референдум в кметството или в отделно населено място имат:

 1. не по-малко от една четвърт от гласоподавателите от кметството или населеното място;

 2. не по-малко от една четвърт от общинските съветници;

 3. кметът на кметството;

 4. кметът на общината.

 (4) Искането за произвеждане на местен референдум се представя в писмен вид на председателя на общинския съвет, който уведомява общинските съветници и насрочва заседание на общинския съвет за разглеждане на предложението не по-късно от един месец след постъпването му.

   Чл. 23. (1) Общинският съвет обсъжда предложението за произвеждане на местен референдум и взема решение по него. Предложението е прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

 (2) Когато искането за произвеждане на местен референдум е направено от повече от половината гласоподаватели, общинският съвет не може да откаже произвеждането му.

   Чл. 24. С решението на общинския съвет за произвеждане на местен референдум се определят:

 1. датата за гласуването, която не може да бъде по-рано от един и по-късно от два месеца от приемане на решението;

 2. точната формулировка на въпроса, на който гласоподавателите следва да отговорят с "да" или с "не";

 3. редът и начинът за провеждане на разяснителната кампания, като се спазва принципът на равнопоставеност;

 4. средствата за финансиране на разходите по референдума.

   Чл. 25. (1) На одобрение чрез местен референдум могат да се поставят и решения на общинския съвет, които се отнасят до:

 1. сключване на заеми с банки и други финансови институции;

 2. продажба, даване на концесия, под наем или аренда на общинско имущество със значителна стойност или с особена важност за общината;

 3. изграждане на здания, обекти на инфраструктурата и други съоръжения за нуждите на общината, когато се изискват капитални вложения, които не могат да се осигурят с редовните приходи на общината.

 (2) Решенията на общинския съвет по въпроси, посочени в ал. 1, се обявяват за всеобщо узнаване от жителите на общината.

 (3) Ако в течение на 20 дни след обявяването на решението не по-малко от една четвърт от гласоподавателите на общината поискат чрез подписка да се произведе референдум за одобрение на решението, кметът на общината определя датата на референдума, който трябва да се произведе в двумесечен срок от постъпване на искането.

   Чл. 26. Организационно-техническата подготовка на местния референдум се извършва от кмета на общината, съответно кмета на района или кметството.

   Чл. 27. (1) Гласуването за местния референдум се извършва по избирателните списъци от последните избори, съответно актуализирани.

 (2) Избирателните списъци се обявяват от кмета на общината, района или кметството най-късно 20 дни преди деня на гласуването.

 Чл. 28. Кметът на общината, района или кметството:

 1. утвърждава избирателните списъци;

 2. определя размера на бюлетините;

 3. осигурява отпечатването на бюлетините и образците за протоколи;

 4. осигурява снабдяването на секционните избирателни комисии с избирателни пликове, кутии, бюлетини, протоколи и кабини за тайно гласуване.

   Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Организацията, произвеждането на местния референдум и отчитането на резултатите от гласуването се осъществяват от избирателните комисии, предвидени в Закона за местните избори - общинска и секционни.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 20 дни преди деня на гласуването.

 Чл. 30. (1) Бюлетините за гласуване в местен референдум са бели.

 (2) Всяка бюлетина съдържа:

 1. наименованието на общината, района, кметството, населеното място, където се произвежда референдумът;

 2. въпроса, на който гласоподавателят следва да отговори с "да" или с "не";

 3. на бюлетината с положителен отговор - думата "да", а на бюлетината с отрицателен отговор - "не".

 (3) Думите "да" и "не" се изписват с еднакъв едър шрифт.

 Чл. 31. След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отваря избирателните кутии, преброява бюлетините и съставя протокол по утвърдения образец.

 Чл. 32. (1) Бюлетините са недействителни, когато:

 1. са намерени в избирателната кутия без плик;

 2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини с различен отговор;

 3. не са по установения образец.

 (2) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

 (3) Зацапвания, зачертавания, механични и други повреди не правят бюлетината недействителна.

 (4) Когато в избирателния плик са намерени повече от една бюлетина с еднакъв отговор, оставя се само една. Останалите се унищожават, което председателят на секционната избирателна комисия отбелязва върху плика и се подписва.

  Чл. 33. (1) След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите и съставя протокол, в който се посочват:

 1. наименованието на общината (района, кметството, населеното място);

 2. номерът на избирателната секция;

 3. часът на започването и часът на завършването на гласуването;

 4. броят на гласоподавателите по избирателния списък;

 5. броят на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък;

 6. броят на гласувалите според намерените в избирателните кутии избирателни пликове;

 7. броят на действителните бюлетини с "да";

 8. броят на действителните бюлетини с "не";

 9. броят на недействителните бюлетини и празните пликове;

 10. подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Протоколите се съставят в два екземпляра, от които единият се изпраща в общинската избирателна комисия, а вторият - на кмета на общината (района, кметството).

   Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Общинската избирателна комисия обобщава данните от протоколите на секционните избирателни комисии, определя и обявява резултата от гласуването и съставя протокол, в който се посочват наименованието на общината (района, кметството или населеното място) и броят на:

 1. секционните избирателни комисии;

 2. секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуване;

 3. гласоподавателите в общината (района, кметството, населеното място) според избирателните списъци - общ брой;

 4. намерените в избирателните кутии пликове;

 5. гласувалите според подписите в избирателните списъци;

 6. действителните бюлетини - общ брой;

 7. действителните бюлетини с "да";

 8. действителните бюлетини с "не";

 9. недействителните бюлетини и празните пликове;

 10. подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

 (2) Местният референдум е редовно произведен, ако в гласуването са участвали повече от половината от общия брой на гласоподавателите.

 (3) Предложението, което е предмет на референдума, е прието, ако за него са подадени повече от половината от действителните гласове с "да".

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Протоколът на общинската избирателна комисия се съставя в два екземпляра, от които единият заедно с всички материали по референдума се предава в общинския съвет, а вторият се изпраща на областния управител.

   Чл. 35.35. Законността на резултатите от местния референдум може да се оспори от имащите право на инициатива по чл. 22, ал. 1, 2 и 3 в 7-дневен срок пред съответния окръжен съд, който в 7-дневен срок се произнася с окончателно решение.

   Чл. 36. (1) Решението, прието чрез местен референдум, се оповестява в двуседмичен срок от общинския съвет, който приема и мерки за неговото изпълнение.

 (2) Изпълнението на решението, прието с местен референдум, се организира от кмета на общината, района или кметството.

 (3) Когато предложението, което е било предмет на местния референдум, не е прието, нов референдум по същия въпрос може да се произведе най-рано след две години.

  Чл. 37. По всички въпроси, свързани с произвеждането на местен референдум, които не са изрично уредени в този закон, се прилагат разпоредбите на Закона за местните избори.

 Глава четвърта

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

 Чл. 38. (1) Общото събрание на населението се използва за пряко участие на гражданите при решаването на местни въпроси в общини, райони, кметства, населени места и квартали на населени места.

 (2) В общини, райони, кметства, населени места и квартали с население над 1000 души общото събрание може да се провежда по избирателни секции на няколко места в определен срок. В тези случаи за всяко отделно събрание се прилагат разпоредбите на тази глава.

 Чл. 39. (1) Общото събрание се състои от всички гласоподаватели в общината, района, кметството, населеното място или квартала, в който се провежда.

 (2) Кметът на общината (кметството) изготвя и поддържа актуализирани списъците на гласоподавателите от състава на общото събрание на населението.

   Чл. 40. (1) Общото събрание на населението обсъжда и решава въпроси, които се отнасят до:

 1. благоустрояването на населеното място, района (квартала);

 2. хигиенизиране на населеното място, района (квартала);

 3. определяне на правила за ползване на общински имоти за общо ползване - мери и пасища, водоизточници и др.;

 4. определяне на реда за прибиране на полските култури - пшеница, царевица, лозя и др.;

 5. организиране опазването на полските имоти и общинските гори - зърнени култури, градини, лозя, горски насаждения;

 6. провеждане на мероприятия за защита на овощните дървета от болести и неприятели;

 7. определяне на изисквания и условия за отглеждане на домашни животни в дворовете и жилищата;

 8. определяне на мероприятия за обществения ред в населеното място;

 9. други въпроси, предвидени със закон.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Общинският съвет и кметът на общината, района (кметството) могат да предложат на общото събрание на населението в общината, района, кметството, квартала да се обсъждат и други въпроси.

 (3) Общото събрание на населението може да приема решения по въпросите, посочени в ал. 1, т. 1 и 2, с които да задължи всеки работоспособен гражданин на възраст от 18 до 60 години да се включва с трудово участие в провежданите мероприятия или да заплати паричната му равностойност. Невнесените в определения срок средства се събират по реда за събиране на държавните вземания.

   Чл. 41. (1) Общото събрание на населението се свиква от кмета на общината, района (кметството):

 1. по собствена инициатива;

 2. по решение на общинския съвет;

 3. по искане на една четвърт от избирателите.

 (2) Съобщението за свикването на общото събрание съдържа:

 1. деня и часа на събранието;

 2. мястото, където то ще се състои;

 3. въпросите, които се предлагат за обсъждане.

 (3) Съобщението се разгласява така, че да бъде узнато от всички граждани.

  Чл. 42. (1) Общото събрание се провежда най-рано три дни след като бъде оповестено.

 (2) Общото събрание се провежда в извънработно време по възможност в подходящо закрито помещение.

   Чл. 43. (1) Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него присъстват повече от половината от гласоподавателите в общината, района, кметството, населеното място, квартала.

 (2) Когато в определения час не са се явили посоченият брой гласоподаватели, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват. Техният брой обаче не може да бъде по-малко от една трета от всички гласоподаватели.

 Чл. 44. (1) Общото събрание на населението се ръководи от председател, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите гласоподаватели.

 (2) Гласуването в общото събрание е явно. За отчитане на резултатите от гласуването председателят на събранието определя преброители.

 (3) Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

   Чл. 45. (1) Общото събрание избира секретар на събранието. Той отговаря за изготвянето на протокол, в който се отразяват:

 1. датата, часът на започването, часът на закриването и мястото на събранието;

 2. въпросът, който се обсъжда;

 3. изказаните предложения и съображения;

 4. резултатите от гласуването и взетото решение.

 (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и се съхранява в общинската администрация (кметството).

 Чл. 46. (1) Когато общото събрание се провежда по избирателни секции, резултатите от гласуването в общината, района, кметството, населеното място или квартала се определят като сбор от резултатите от всяко отделно събрание, както следва:

 1. от областния управител, съвместно с кмета на общината, председателите и секретарите на всяко отделно събрание, когато общото събрание се провежда на територията на цялата община;

 2. от кмета на общината, съвместно с кметовете на райони и кметства, председателите и секретарите на всяко отделно събрание, когато общото събрание се провежда на територията на района, кметството, населеното място или квартала.

 (2) Решението на общото събрание се обявява от кмета на общината, района, кметството.

 Чл. 47. На основата на решението на общото събрание кметът издава заповед, в която конкретизира мероприятията за неговото изпълнение или внася предложение в общинския съвет за приемане на съответно решение или наредба.

   Чл. 48. Ако кметът на общината счете, че решението на общото събрание на населението в общината, района, кметството, населеното място и квартала не е в интерес на общината, той може да спре неговото изпълнение и да отнесе въпроса в общинския съвет. Общинският съвет разглежда въпроса в едномесечен срок и отменя или потвърждава спряното решение.

   Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., отм., бр. 10 от 2009 г.).

 Чл. 49. Разноските по организацията на общото събрание на населението се покриват от общинския бюджет.

 Глава пета

ПОДПИСКА

 

   Чл. 50. Чрез подписка гражданите на община, район, кметство, населено място, квартал правят предложения до общинския съвет за решаване на важни въпроси на общината.

   Чл. 51. (1) Право на инициатива за организиране на подписка имат най-малко 100 гласоподаватели, а в кметство с население до 200 души - най-малко една пета от гласоподавателите.

 (2) На събрание на гласоподавателите по ал. 1 се избира инициативен комитет в състав от трима до петима членове, който се регистрира при кмета на общината (кметството).

 (3) Кметът на общината (кметството) проверява законността на решението на събранието и ако то е проведено в съответствие със закона, регистрира инициативния комитет и го снабдява с подпечатани с печата на общината (кметството) листа - образци за подписка.

   Чл. 52. Подписката съдържа:

 1. наименованието на общината, района, кметството, населеното място, квартала;

 2. ясно формулирано искането към общинския съвет, което е обект на подписката;

 3. трите имена на гражданина;

 4. серията и номера на паспорта, мястото и датата на издаването му;

 5. единния граждански номер;

 6. адреса на гражданина;

 7. саморъчния подпис;

 8. датата на началото и на края на събирането на подписите;

 9. имената и подписите на членовете на инициативния комитет.

  Чл. 53. (1) Инициативният комитет предлага на гласоподавателите да се подпишат, като им разяснява смисъла и целта на предложението при пълно съблюдаване на доброволността и зачитане свободата на мнение на всеки гражданин.

 (2) Подписите се събират в срок до един месец от датата на регистрирането на инициативния комитет.

  Чл. 54. (1) Подписката се смята за редовна, ако е подписана най-малко от една четвърт от гласоподавателите в общината, района, кметството, населеното място, квартала.

 (2) Броят на гласоподавателите се определя по избирателните списъци от последните избори, съответно актуализирани.

 (3) Подписката се представя на председателя на общинския съвет.

   Чл. 55. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да уведоми общинските съветници за внесената подписка и в едномесечен срок да свика заседание на съвета за нейното разглеждане.

 (2) Общинският съвет обсъжда постъпилите чрез подписка предложения и взема решения по тях по общия ред, установен в Закона за местното самоуправление и местната администрация, освен ако в специален закон не са установени други изисквания.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 Параграф единствен. Този закон отменя:

 1. Закона за допитване до народа от 1983 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 1983 г.; попр., бр. 40 от 1983 г.).

 2. Указ № 1791 на Държавния съвет на НРБ, от 1983 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 1983 г.; изм., бр. 78 от 1984 г. и бр. 4 от 1986 г.).

————————————————————————————————

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

(ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

 ........................................................................

 § 15. Лицата, на които са били предоставени мери и пасища по реда на отменения чл. 48а от Закона за допитване до народа, запазват правата си.

 ........................................................................

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

(ДВ, бр. 44 от 2009 г.)

 ....................................................................

 § 3. Законът за допитване до народа (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 24 от 2006 г. и бр. 13 от 2007 г.) се отменя.

 ....................................................................


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2015-11-24 05:11:48